ترانکینگ لگراند 80*50 میلیمتر بدون کادر و پایه

ترانکینگ های بدون کادر و پایه لگراند NEW

ویژگی بارز این نوع ترانکینگ لگراندحذف کادر و پایه می‌باشد.

عرض درب کلیه این سری از ترانکینگ‌ها 45 میلیمتر می‌باشد.

متعلقات ترانکینگ 80*50 بدون کادر و پایه لگراند

 

پارت نامبر

شکل

 

پارت نامبر

شکل

درب و بدنه

75601

 

گوشه داخلی

75621

 

پارتیشن

75609

 

گوشه خارجی

75631

 

اتصال بدنه

75666

 

گوشه تخت

75641

 

اتصال درب

75669

 

سه راهی

75671

 

قطعه انتهایی

75611

 

 

متعلقات ترانکینگ 80*50 بدون کادر و پایه لگراند

ترانکینگ 145*50 لگراند بدون کادر و پایه

متعلقات ترانکینگ 145*50 بدون کادر و پایه لگراند

 

پارت نامبر

شکل

 

پارت نامبر

شکل

درب و بدنه

75604

 

گوشه داخلی

75624

 

پارتیشن

75609

 

گوشه خارجی

75634

 

اتصال بدنه

75666
یا
75667

 

گوشه تخت

75644

 

اتصال درب

75669*2

 

سه راهی

75671
یا
75672

 

قطعه انتهایی

75614

 

 

ترانکینگ 180*50 لگراند بدون کادر و پایه 

متعلقات ترانکینگ 105*50 بدون کادر و پایه لگراند

 

پارت نامبر

شکل

 

پارت نامبر

شکل

درب و بدنه

75602

 

گوشه داخلی

75622

 

پارتیشن

75609

 

گوشه خارجی

75632

 

اتصال بدنه

75667

 

گوشه تخت

75642

 

اتصال درب

75669

 

سه راهی

75676

 

قطعه انتهایی

75612

 

 

ترانکینگ 105*50 لگراند بدون کادر و پایه

متعلقات ترانکینگ 180*50 بدون کادر و پایه لگراند

 

پارت نامبر

شکل

 

پارت نامبر

شکل

درب و بدنه

75646

 

گوشه داخلی

75626

 

پارتیشن

75609

 

گوشه خارجی

75636

 

اتصال بدنه

75666

 

گوشه تخت

75646

 

اتصال درب

75669*3

 

سه راهی

75671

 

قطعه انتهایی

75616